Głównym celem operacji jest wdrożenie systemu jakości pod nazwą Bezpieczna Ferma w celu uzyskania surowca rzeźnego – mięsa kurcząt brojlerów – o podwyższonej jakości przy prowadzeniu chowu i żywienia z zastosowaniem kopalin naturalnych. Planowane jest także promowanie tego systemu oraz surowca w ramach innowacyjnych działań marketingowych.

Planowana operacja obejmuje takie obszary jak:
– zróżnicowane aplikowanie mieszanki kopalin do różnych rodzajów ściółek stosowanych w produkcji kurcząt rzeźnych,
– dodanie mieszanki kopalin do paszy i wypracowanie odpowiednich proporcji, metod i czasu dawkowania,
– opracowanie metody odchowu z wykorzystaniem kopalin w celu uzyskania mięsa kurcząt rzeźnych o podwyższonej jakości (wytwórczej: dobrostan, zdrowotność) i fizykochemicznej uzyskiwanego mięsa (produkt o podwyższonej przydatności technologicznej) i podwyższonym statusie bezpieczeństwa (obniżona emisja zanieczyszczeń z kurnika do środowiska, ograniczenia zagrożeń mikrobiologicznych do środowiska).

Planowany jest podział operacji na 5 etapów.
Każdy z pierwszych 4 etapów (badania cząstkowe I,II,III,IV na fermach A, B, C, D) będzie składał się z następujących elementów:
1) przygotowanie 4 dedykowanych kurników na terenie 4 odrębnych ferm do badań, w tym: dezynsekcja z użyciem minerałów (zapylanie),
2) dostarczenie paszy i ściółki eksperymentalnej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi składu mieszanki kopalin naturalnych podlegających badaniu i metodyką badań,
3) przeprowadzenie procesu produkcji, który planowany jest na 42 dni, w tym okresie będą prowadzone badania (wskaźniki produkcyjne, warunki mikroklimatu i dobrostanu),
4) po zakończeniu okresu produkcji kurczęta rzeźne zostaną poddane ubojowi i dysekcji (zgodnie z metodyką, badania będą dotyczyły właściwości fizykochemicznych mięsa, histologiczne, biotechnologiczne, hematologiczne).

W ramach 5 etapu uwzględnione zostaną wyniki badań z poprzednich etapów, co pozwoli na zastosowanie najbardziej optymalnych mieszanek. Badania całościowe (określenie poziomu emisji z całego obiektu inwentarskiego) i porównanie ich wyników z kurnikiem bez zastosowania kopalin w obrębie gospodarstwa pozwolą na ocenę procesu produkcji pod względem emisji zanieczyszczeń, ekonomiki produkcji i wskaźników produkcyjnych w ujęciu gospodarstwa

  1. wskaźniki produkcyjne: zużycie paszy, przyrosty – na podstawie dokumentacji z gospodarstwa oraz wydajność rzeźna, klasyfikacja tuszek, jakość podeszew stóp
  2. zużycie ściółki
  3. średnia liczba upadków i brakowań
  4. zdrowotność, poziom zużycia farmakologicznych środków weterynaryjnych
  5. emisja odorów – ocena stężenia gazów szkodliwych i tlenu wraz z ocena mikrobiologiczną powietrza i ściółki


Uzyskane dane pozwolą potwierdzić wystąpienie podwyższonej jakości odchowu przy zastosowaniu innowacyjnej metody wpisującej się w system nadzorowanej produkcji Bezpieczna Ferma.

Ponadto, realizacja innowacyjnego marketingu obejmuje różnorodne narzędzia marketingowe wpisujące się w poszczególne etapy.

Spodziewane rezultaty operacji: 

1. opracowanie i wdrożenie systemu nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma”, tj. udoskonalonej technologii dotyczącej produkcji brojlerów z wykorzystaniem najbardziej optymalnych proporcji i sposobów zastosowania mieszanki kopalin naturalnych w ramach procesu żywienia kurcząt (dodanie kopalin w najskuteczniejszej dawce do paszy), w ramach mikroklimatu kurnika, w którym przebywają (zastosowanie w najskuteczniejszej dawce do ściółki), w ramach dezynsekcji (zapylanie kopalinami) – redukcji populacji owadów

2. uzyskanie udoskonalonych produktów: lepszej jakości kurczaka rzeźnego w stosunku do standardowych metod produkcji. 

3. wdrożenie nowych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów: poprzez przeprowadzenie innowacyjnej kampanii marketingowej dotyczącej Bezpiecznej Fermy

4. upowszechnienie uzyskanych rezultatów poprzez różne kanały dystrybucji informacji – publikacja wyników badań w renomowanym czasopiśmie naukowym listy A /czasopiśmie popularno-naukowym kierowanych do społeczności, konferencja podsumowująca projekt i inne spotkania z rolnikami, popularyzacja rozwiązania u hodowców poprzez Zrzeszenie będące członkiem konsorcjum. Efektem działań marketingowych będzie ustalenie czy konsumenci i dystrybutorzy są zainteresowani dostawą mięsa drobiowego wyprodukowanego przy zastosowaniu systemu Bezpieczna Ferma. Uzyskanie zaplanowanych rezultatów na poziomie wytwórczym i jakości produktu umożliwi podjęcie działań upowszechniających wdrożenie systemu Bezpieczna ferma do praktyki

Całkowity budżet operacji: 3.078.318,45 PLN
Kwota wnioskowanej pomocy: 2.707.872,94 PLN