Pomimo pandemii koronawirusa i ograniczeń z nią związanych Bezpieczna Ferma realizowana jest zgodnie z planem. Zyskuje na tym również marketing i przekaz. Poniżej prezentujemy zdjęcia z lotu ptaka ferm, w których odbywają się doświadczenia. Po zakupie sprzętu fotograficznego i wideo chwalimy się pierwszymi efektami.

Udało nam się uchwycić większość czynności, które wypełniamy w trakcie badań.

3 etap 9
Dostawa eksperymentalnej paszy
3 etap RYB silos
Silos na paszę dofinansowany z projektu

Dostawa piskląt

Napylanie ściółki

Wraz z rozpoczęciem odchowu kurcząt rzeźnych na każdej z czterech ferm prowadzone są prace kontrolne dotyczące produkcji, za które odpowiedzialny jest koordynator terenowy mgr inż. Jakub Biesek. Prace te dotyczą kontroli wyników produkcyjnych, w tym prawidłowego wzrostu kurcząt, spożycia paszy oraz warunków panujących wewnątrz kurników. Podczas trwania odchowu niezbędna jest kontrola stanu mikrobiologicznego ściółki oraz powietrza. Zadanie to koordynowane jest przez dr hab. inż. Katarzynę Budzińską, prof. uczelni z Katedry Biologii i Środowiska Zwierząt. Celem tego zadania jest sprawdzenie, czy stosowanie glinokrzemianów może wpływać na obecność grzybów i bakterii w ściółce oraz powietrzu podczas odchowu. W trakcie trwania odchowu wykonywane są również analizy biochemiczne ściółki, szczególnie w kierunku obecności amoniaku w ściółce. Zadanie to wykonywane jest przez Wydziałowe Laboratorium Jakości Pasz i Surowców Zwierzęcych pod kontrolą dr. hab. inż. Szymona Różańskiego, prof. uczelni.

Pobrany po zakończeniu odchowu materiał badawczy jest analizowany w laboratoriach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP. Analizy jakości pozyskanego surowca oraz jego stanu przydatności, z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności przeprowadzane są w Katedrze Hodowli Zwierząt. Dodatkowo we współpracy z zespołem z Katedry Fizjologii, Zoofizjoterapii i Żywienia Zwierząt, pod kierownictwem dr hab. inż. Joanny Boguckiej, prof. uczelni wykonywane są badania histologiczne i morfologiczne jelit kurcząt rzeźnych oraz mięśni piersiowych. Pozwala to ocenić, czy glinokrzemiany wpływają na zdrowotność jelit kurcząt oraz na poprawną strukturę mięśni piersiowych. W ramach współpracy zespół z Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Marii Siwek-Gapińskiej wykonuje także analizy ekspresji genów u kurcząt rzeźnych.