REGULAMIN KONKURSU „Wypełnij ankietę, zgarnij monetę” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wypełnij ankietę, zgarnij monetę” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Olszewsky Sp. z o.o., ul.Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, NIP 5252533098, 
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na stronach: www.bezpiecznaferma.pl, na profilu Facebookowym facebook.com/bezpiecznaferma lub facebook.com/bezpiecznydrob oraz na terenie całej Polski.
 4. Konkurs będzie trwał w dniach od 18 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (do godziny 23:59:59).

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. wypełniła ankietę i podała swój adres mailowy i swój numer telefonu.
 3. jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych 
 4. zaakceptowała niniejszy regulamin

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 2. Osoba biorąca udział w Konkursie musi powiadomić Organizatora o swoim uczestnictwie wypełniając całą ankietę
 3.  
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator.
 5. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą jednej lub wielu z form:
 6. poczta elektroniczna (w przypadku zgłoszenia udziału pocztą elektroniczną email)
 7. za pośrednictwem portalu społecznościowego (w przypadku zgłoszenia udziału poprzez wiadomość na facebook)
 8. list polecony priorytetowy (w przypadku zgłoszenia udziału drogą pocztową)
 9. telefonicznie (w przypadku zgłoszenia udziału poprzez wiadomość sms)
 10. wiadomość sms (w przypadku zgłoszenia udziału poprzez wiadomość sms)

do dnia 31 grudnia 2022 roku. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres info@bezpiecznaferma.pl lub inną ustaloną pisemnie formą w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 1. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialny będzie przedstawiciel Organizatora – Prezes Zarządu Daniel Olszewski.
 2. Dostarczenie nagród rzeczowych odbywać się będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej (jedynie na terytorium Polski). Nagrody pieniężne będą przekazane w formie przelewu bankowego na wskazane przez Uczestnika konto lub przekazu pocztowego na wskazany przez uczestnika adres. Wszystkie koszty dostarczenia nagród pokrywa Organizator konkursu.

§4 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 18 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (do godziny 23:59:59).
 2. Wyłonienie Zwycięzców do dnia 1 stycznia 2023 roku. 
 3. Potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody trzy miesiące od powiadomienia. 
 4. Wysyłka nagród w przeciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę

§5 NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Nagrody w Konkursie jest gotówka w wysokości 1000 zł
 2. Wyboru Zwycięzców dokona przedstawiciel Organizatora – Prezes Zarządu Daniel Olszewski
 3. Zwycięzcy zostaną wylosowani z grona wszystkich Uczestników, którzy spełnili warunki zawarte w niniejszym regulaminie. Przebieg losowanie będzie rejestrowany, a nagranie zostanie umieszczone w internecie w formie postu na profilu facebook.com/bezpiecznaferma lub facebook.com/bezpiecznydrob
 4. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od niego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.

§6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz imienia i nazwiska / pseudonimu w celach promocyjno-marketingowych, w tym także w filmie wyprodukowanym przez Organizatora i tym samym nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw, w szczególności majątkowych i intelektualnych.
 4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bezpiecznaferma.pl
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.